U bent hier:

Carrière

Careerservices

Wil jij meer weten over je CV, masterkeuze, de arbeidsmarkt of hoe je het best kan solliciteren?

Bij Career Service FSW ben je welkom voor al je vragen over jouw toekomstperspectief. Studenten Loopbaan Service FSW biedt onder andere verschillende workshops en activiteiten en begeleiding bij studiekeuze- en loopbaanvragen in de bachelor en master.

Van ma t/m do van 12.00-14.00 uur kan je met vragen voor de Career Service FSW terecht bij onze student-assistenten.
Locatie: Pieter de la Courtgebouw, begane grond, achterin de hal, naast het OSC of mailen naar careerservice.socialsciences@fsw.leidenuniv.nl .

 

NVO

De NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een landelijk opererende beroepsvereniging. Doel van de vereniging is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden –, (ortho)pedagogen en onderwijskundigen – te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen. Het ledenbestand van de NVO wordt gevormd door zo’n 5300 universitair opgeleide professionals, ondersteund door een permanent bureau, gevestigd in Utrecht.

 

Wat doet de NVO-pedagoog en –onderwijskundige?

Een NVO-pedagoog is een academisch geschoolde professional die een beroepsmatige bijdrage levert aan het optimaliseren van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Ouders – maar bijvoorbeeld ook onderwijzers, docenten of groepsleiders van tehuizen waar kinderen en jongeren wonen of behandeld worden– roepen de hulp in van een pedagoog wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert of wordt bedreigd. De pedagoog richt zich er vervolgens op om de problemen die hieraan ten grondslag liggen, op te heffen, te minimaliseren, of te voorkomen. Hij doet dat handelings- en oplossingsgericht, en altijd in samenwerking met het cliëntsysteem. Dat houdt in dat een pedagoog ‘kijkt’ naar alle mensen en instanties die direct betrokken zijn bij de opvoeding van het betreffende kind. Dat zijn meestal vader, moeder, broers, zussen maar ook andere familieleden, vrienden, of hulpverleners. Het kunnen ook medebewoners van een instelling zijn als een kind of jongere niet thuis woont.

Naast het structureel verbeteren en beïnvloeden van de relatie tussen school- en opvoedingsituatie, in het belang van het (lerende) kind, concentreren onderwijskundigen en pedagogen zich tevens op onderwijsmethoden en –technieken.

 

Waar is de NVO-pedagoog werkzaam?

NVO-leden zijn in verschillende werkvelden werkzaam. De belangrijkste zijn:

– onderwijs

– geestelijke gezondheidszorg;

– jeugdzorg;

– gehandicaptenzorg (gericht op de zorg voor zowel mensen met een verstandelijke, als met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking);

– onderzoek (-met name universiteiten en hogescholen).

Via netwerken, gelieerd aan thema’s, kunnen leden contact houden en informatie uitwisselen over vraagstukken en ontwikkelingen op hun specifieke vakgebied. Een deel van de leden voert een eigen praktijk als pedagoog. Sommige van hen doen dat in combinatie met een baan in loondienst in een van de bovengenoemde sectoren. 

 

Beroepsbekwaamheidsregistraties

De NVO bevordert dat haar leden extra kwalificaties behalen waarmee ze hun expertise kunnen vergroten en faciliteert hen daarbij. Leden behalen deze zogeheten NVO-registraties nadat zij hebben voldaan aan theorie- en praktijkopdrachten, en voldoende relevante werkervaring hebben. Registraties vormen een extra kwalificatie ná de universitaire studie pedagogiek of onderwijskunde. Dat is belangrijk in een samenleving die steeds meer kwaliteit verlangt bij de beroepsuitoefening. Voor pedagogen geldt dit eens temeer. Werken met (jonge) mensen vergt grote zorgvuldigheid en veel expertise.

Geregistreerde leden verwerven bovendien een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De registratie NVO Orthopedagoog-Generalist wordt door de NVO qua niveau als gelijkwaardig beschouwd aan de registratie gezondheidszorgpsycholoog wet BIG.

 

Informatie, service en advies

De beroepsvereniging organiseert congressen, workshops en cursussen voor leden en niet-leden. 

De NVO heeft een eigen blad, het NVO-Bulletin, waarin prominente deskundigen hun visie geven op actuele wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s die met opvoeding en onderwijs te maken hebben. 

De NVO brengt publicaties uit in eigen beheer en in samenwerking met verwante beroepsverenigingen en organisaties. 

De helpdesk van de NVO informeert en adviseert leden over juridische, arbeidsrechtelijke, ethische en beroepsinhoudelijke kwesties. Op het exclusieve ledengedeelte van de website staan onder andere contactgegevens en informatie over de activiteiten van de netwerken. 

 

Straks afgestudeerd, en dan……?

Je staat waarschijnlijk niet elke dag stil bij de vraag hoe je loopbaan als (ortho)pedagoog of onderwijskundige er uit gaat zien. Dat lijkt van latere zorg. Het lid worden van de beroepsvereniging is een eerste stap in je carrière. Je treedt binnen in de wereld van professionals. Kies je straks voor een functie op het terrein van diagnostiek en/of behandeling? Binnen een klinische setting? Bij de NVO kun je registraties behalen die hierop zijn toegespitst. Als professional kun je jezelf in de toekomst hiermee kwalitatief onderscheiden en het kan je een betere positie op de arbeidsmarkt opleveren.

 

De meeste universitaire studies Pedagogiek/Pedagogische Wetenschappen bieden masteropleidingen waarmee je voldoet aan de eisen voor de registratie NVO Basis-Orthopedagoog, al dan niet aangevuld met de Basisaantekening Diagnostiek. Deze registratie getuigt dat de beroepsvereniging NVO jou als afgestudeerd (ortho)pedagoog in principe klaar vindt om aan de slag te gaan in het werkveld, vaak als junior onder begeleiding of supervisie van een ervaren collega. Bovendien benadrukt de registratie de kwaliteit en de inhoud van je academische opleiding voor werkgevers. De registratie Basis-Orthopedagoog is de eerste stap in het klinische registratiesysteem van de NVO. Daarna kun je je verder kwalificeren tot NVO Orthopedagoog-Generalist. De exacte registratie-eisen kun je in de NVO registratiebrochure op de website van de NVO vinden: www.nvo.nl NVO registraties of Studenten. Een registratiesysteem voor niet-klinische functies is in voorbereiding.